• Bosch ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 10X90 #2608579509
  285.00 ฿
 • Bosch ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 12X90 #2608579510
  310.00 ฿
 • Bosch ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 3x90 #2608579503
  170.00 ฿
 • Bosch ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 4X90 #2608579504
  170.00 ฿
 • Bosch ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 5X90 #2608579505
  190.00 ฿
 • Bosch ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 7X90 #2608579507
  245.00 ฿
 • Bosch ดอกสว่านเจาะกระเบื้อง/กระจก HEX-9 8X90 #2608579508
  245.00 ฿
 • Bosch ดอกเจาะกระเบื้อง CYL-9 : 10x90 มม. #2608587165
  245.00 ฿
 • Bosch ดอกเจาะกระเบื้อง CYL-9 : 12x90 มม. #2608587166
  265.00 ฿
 • Bosch ดอกเจาะกระเบื้อง CYL-9 : 3x70 มม. #2608587157
  145.00 ฿
 • Bosch ดอกเจาะกระเบื้อง CYL-9 : 5.5x70 มม. #2608587160
  165.00 ฿
 • Bosch ดอกเจาะกระเบื้อง CYL-9 : 6.5x80 มม. #2608587162
  165.00 ฿
 • Bosch ดอกเจาะกระเบื้อง CYL-9 : 6x80 มม. #2608587161
  165.00 ฿
 • Bosch ดอกเจาะกระเบื้อง CYL-9 : 7x80 มม. #2608587163
  205.00 ฿
 • Bosch ดอกเจาะกระเบื้อง CYL-9 : 8x80 มม. #2608587164
  205.00 ฿
 • Imax โฮลซอเจาะปูน 8 ตัวชุด IHS-008 (กระเป๋า)
  1,010.00 ฿
 • KENDO 17304004 ดอกเจาะกระจก 4.0 × 60mm (1 ชิ้น/แพ็ค)
  40.00 ฿
 • KENDO 17305004 ดอกเจาะกระจก 5.0 × 61mm (1 ชิ้น/แพ็ค)
  40.00 ฿
 • KENDO 17306004 ดอกเจาะกระจก 6.0 × 63mm (1 ชิ้น/แพ็ค)
  43.00 ฿
 • KENDO 17308004 ดอกเจาะกระจก 8.0 × 70mm (1 ชิ้น/แพ็ค)
  43.00 ฿
 • Total ดอกโฮลซอเจาะคอนกรีต 65มม. TAC430651
  275.00 ฿
Visitors: 424,387